Základní škola je prostřednictvím Kraje Vysočina zapojena do realizace rozvojového programu MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách. Dotaci lze použít na dopravu žáků prvního stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby. Školy tedy mohou pokrýt celou platbu, která bude fakturována dopravcem nebo organizací zajišťující tuto dopravu. Prostředky je možné čerpat pouze v ročnících, které mají výuku plavání zařazenu do vyučování v rámci školního vzdělávacího programu, na naší škole se jedná o třetí a čtvrté třídy.

Menu