Výchovný poradce – Mgr. Simona Veselá

  • Metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc.
  • Organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků.
  • Pomáhá třídním učitelům s vyhledáváním a sledováním žáků s výukovými a výchovnými problémy, navrhuje formy a metody práce s těmito žáky.
  • Podává návrhy na vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru.
  • Ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje formy a metody práce s těmito žáky.
  • Poskytuje žákům a jejich rodičům poradenskou činnost při volbě povolání.
  • Eviduje nabídku studia na středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuje styk se zástupci středních škol, spolupracuje s úřadem práce.

Konzultační hodiny:

Termín konzultace je možné domluvit telefonicky.

Kontakty:

telefon: 567 584 943

e-mail: vesela@zs-trest.cz

Menu