Povinně zveřejňované informace

 

Povinně zveřejněné informace dle GDPR ke stažení v PDF

GDPR Základní škola Třešť

GDPR a distanční výuka

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola Třešť

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina je vydaná Městem Třešť a její úplné znění bylo schválené usnesením Zastupitelstva Města Třešť č. 9/S/2006-20/11-Z.

Město Třešť zřídilo příspěvkovou organizaci Základní škola Třešť včetně jejich součástí za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky žáků ve smyslu ustanovení § 178 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Zřizovací listina

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Organizační řád

Město Třešť zřídilo příspěvkovou organizaci Základní škola Třešť  včetně jejích součástí za účelem zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky žáků ve smyslu ustanovení § 178 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).

a) Základní škola poskytuje základní vzdělání. Základní vzdělání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění.

b) Školská zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina, dům dětí a mládeže, poskytují služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání v základní škole ve smyslu ustanovení § 111 a § 118 školského zákona . Při své činnosti se řídí školským zákonem a vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

c) Zařízení školního stravování – školní jídelna, školní jídelna-výdejna. V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí v době jejich pobytu ve škole ve smyslu ustanovení § 119 školského zákona. Školní jídelna může také umožňovat stravování zaměstnanců škol – závodní stravováníPři své činnosti se řídí školským zákonem, vyhláškou MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a vyhláškou MF č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Zařízení školního stravování zajišťuje stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu.

Vymezení doplňkové činnosti

Zřizovatel povoluje organizaci níže uvedené okruhy doplňkových činností navazujících na její hlavní účel a předmět činnosti, a to proto, aby mohla lépe využívat  všechny své hospodářské možnosti a odbornost zaměstnanců.

Doplňkovou činnost povoluje zřizovatel provozovat v těchto oblastech  :

 • hostinská činnost dle živnostenského listu č.j. 97/0698/OŽÚ-1. změna R ze dne 20.2.1997
 • prodej obědů cizím strávníkům a prodej zbytků jídla ze školní jídelny
 • pronájem prostor pro prodej občerstvení a papírenského zboží
 • nákup a prodej potravin přes školní jídelnu
 • pronájem učeben,  tělocvičny a zubní ordinace, sportovní haly
 • výuka cizích jazyků a další odborné kurzy
 • půjčování sportovních potřeb a dalšího inventáře školy
 • pronájem bytových prostor

Organizaci se stanovují tyto podmínky pro provozování doplňkové činnosti:

 1. Pro obchodní a smluvní vztahy v rámci doplňkové (podnikatelské, tj. zdaňované) činnosti platí ustanovení živnostenského zákona, občanského zákoníku a obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
 2. Při provozování doplňkové činnosti, která je živností, je nutné dodržovat ustanovení živnostenského zákona.
 3. Ve vztahu k daňovým povinnostem je nutné dodržovat daňové zákony.
 4. Výkony, služby a práce produkované v rámci doplňkové činnosti se realizují podle platných cenových předpisů.
 5. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních úkolů příspěvkové organizace stanovených touto zřizovací listinou.
 6. Pro  provozování doplňkové činnosti se povoluje používat majetek ve vlastnictví města, který je vymezen, včetně podmínek pro jeho používání v čl. V. této zřizovací listiny.
 7. Doplňková činnost musí být v účetnictví sledována odděleně od hlavní činnosti.
 8. Provozování doplňkové činnosti nesmí být ztrátové.
 9. Prostředky získané z doplňkové činnosti použije organizace pro zkvalitnění stanoveného hlavního účelu.
 10. Doplňková činnost je provozována podle vnitřních směrnic o provozování doplňkové činnosti (účtový rozvrh, klíčování nákladů, evidence majetku a další), směrnice jsou součástí vnitřního kontrolního systému.
 11. Ostatní, resp. další doplňková činnost smí být provozována jen se souhlasem zřizovatele.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola Třešť
Josefa Hory 1050/31
Třešť
589 01

Úřední hodiny:

V době vyučovacích dnů:

Pondělí

7.00 – 15.00 hodin

Úterý

7.00 – 15.00 hodin

Středa

7.00 – 15.00 hodin

Čtvrtek

7.00 – 15.00 hodin

Pátek

7.00 – 15.00 hodin

O prázdninách je upřesněno na webu školy.

Telefonní čísla:

567 584 940 (sekretariát)

567 584 941 (ředitel)

567 584 943 (výchovný poradce)

567 584 943 (metodik prevence)

567 584 947 (koordinátor environmentální výchovy)

567 584 952 (ekonomický úsek)

567 584 942 (školní kuchyně)

567 584 945 (školní družina v ulici J. Hory)

567 214 100 (třídy v ulici Barvířská)

567 214 100 (školní družina v ulici Barvířská)

567 224 986 (dům dětí a mládeže v ulici Barvířská)

567 584 948 (sportovní hala)

Adresa internetové stránky:

https://www.zs-trest.cz

Adresa e-podatelny:

sekretariat@zs-trest.cz

Identifikátor datové schránky

9zymtjd

Další elektronické a kontaktní adresy:

Sekretariát – sekretariat@zs-trest.cz

Ředitel školy – reditel@zs-trest.cz

Ekonomický úsek – eko@zs-trest.cz

Školní kuchyně – jidelna@zs-trest.cz

Dům dětí a mládež – ddm@zs-trest.cz

Vedení školy

Ředitel školy

PaedDr. Václav Trnka

567 584 941

736 487 050

reditel@zs-trest.cz

Statutární zástupce ředitele (ZŘ 1)

PaedDr. Miloš Vašata

567 584 949

zastupce@zs-trest.cz

Zástupkyně ředitele (ZŘ 2)

Mgr. Hana Dvořáková

567 584 949

zastupkyne@zs-trest.cz

Zástupkyně ředitele pro dům dětí a mládeže

Miroslava Hamerníková

567 224 986

ddm@zs-trest.cz

Zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek

Ing. Dagmar Morkusová

567 584 952

eko@zs-trest.cz

Vedoucí vychovatelka školní družiny

Alena Widerlechnerová

567 584 945

widerlechnerova@zs-trest.cz

Vedoucí školní jídelny

Petra Štůsková

567 584 942

jidelna@zs-trest.cz

Výchovný poradce

Mgr. Simona Veselá

567 584 943

vesela@zs-trest.cz

Metodik prevence

Mgr. Ivona Přechová

567 584 943

prechova@zs-trest.cz

Koordinátor environmentální výchovy

Ing. Irena Prášková

567 584 947

praskova@zs-trest.cz

Pedagogičtí pracovníci

Třídní učitelé:

třída Jméno E-mail Telefon
1. A Mgr. Michaela Nováková novakova@zs-trest.cz 567 214 100
1. B Mgr. Lada Bakajová bakajova@zs-trest.cz 567 214 100
1. C Mgr. Michaela Páralová paralova@zs-trest.cz 567 214 100
2. A Mgr. Hochmannová Jana hochmannova@zs-trest.cz 567 584 953
2. B Šalandová Michaela salandova@zs-trest.cz 567 584 953
2. C Mgr. Soňa Skálová skalova@zs-trest.cz 567 584 953
3. A Mgr. Eva Pátková patkovae@zs-trest.cz 567 584 953
3. B Mgr. Iva Pátková patkovai@zs-trest.cz 567 584 953
3. C Mgr. Vendula Tůmová tumova@zs-trest.cz 567 584 953
4. A Mgr. Alena Tejklová tejklova@zs-trest.cz 567 584 953
4. B Mgr. Monika Hamerníková hamernikova@zs-trest.cz 567 584 953
4. C Mgr. Radka Gregorová gregorova@zs-trest.cz 567 584 953
5. A Mgr. Vendula Růžičková ruzickova@zs-trest.cz 567 584 953
5. B Mgr. Dana Doležalová dolezalova@zs-trest.cz 567 584 953
5. C Mgr. Tereza Matýsková matyskova@zs-trest.cz 567 584 953
6. A Mgr. Helena Štumarová stumarova@zs-trest.cz 567 584 946
6. B Mgr. Pavla Lacinová lacinova@zs-trest.cz 567 584 955
6. C Ing. Lenka Urbánková urbankova@zs-trest.cz 567 584 955
7. A Bc. Kovářová Nela kovarova@zs-trest.cz 567 584 959
7. B Ing. Irena Prášková praskova@zs-trest.cz 567 584 956, 567 584 947
7.C Mgr. Radana Kadlecová kadlecova@zs-trest.cz 567 584 940
8. A Mgr. Dagmar Frantová frantova@zs-trest.cz 567 584 944
8. B Mgr. Šárka Smejkalová smejkalova@zs-trest.cz 567 584 959
8. C Mgr. Luboš Vonka vonka@zs-trest.cz 567 584 951
9. A Mgr. Ivona Přechová prechova@zs-trest.cz 567 584 943
9. B Mgr. Hana Kratochvílová kratochvilova@zs-trest.cz 567 584 946
9. C Mgr. Jana Meisterová meisterova@zs-trest.cz 567 584 946

Netřídní učitelé

 

Mgr. Simona Veselá vesela@zs-trest.cz 567 584 943
Bc. Nela Kovářová kovarova@zs-trest.cz 567 584 959
Mgr. Havelková Lenka havelkova@zs-trest.cz  567 584 946
Ing. Lančová Lenka lancova@zs-trest.cz 567 584 956
Mgr. Lysá Eva lysa@zs-trest.cz 567 584 953
Mgr. Nechvátalová Michaela nechvatalova@zs-trest.cz 567 584 959
Mgr. Novotná Pavla novotna@zs-trest.cz 567 584 959
Mgr. Novotný Jakub novotny@zs-trest.cz 567 584 950, 567 584 959
Mgr. Pospíchal Bedřich pospichal@zs-trest.cz 567 584 959
Mgr. Smetana Josef smetana@zs-trest.cz 567 584 957
Mgr. Štumarová Helena stumarova@zs-trest.cz 567 584 946
Mgr. Veselá Simona vesela@zs-trest.cz 567 584 943

Provozní zaměstnanci

Hana Kubátová – ekonomické oddělení

567 584 952

eko2@zs-trest.cz

Milada Bartušková – sekretariát

567 584 940

sekretariát@zs-trest.cz

Mgr. Jakub Novotný – ICT metodik, informatik 567 584 950, 567 584 959 novotny@zs-trest.cz

Ing. Lenka Lančová – informatik

567 584 956

lancova@zs-trest.cz

Vlasta Beránková – sportovní hala

567 584 948

Aleš Lacina – údržba

792 642 315

5. Případné platby lze poukázat:

bankovní spojení: FIO banka, číslo účtu 2101442093/2010

6. IČO:

484 603 62

7. DIČ: (pouze pro doplňkovou činnost)

CZ 484 603 62

8. Dokumenty:

Školní vzdělávací program ZŠ

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program DDM

Školní řád

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže

Vnitřní řád školní družiny

Finanční plán 2015

Finanční plán 2017 (návrh)

Finanční plán 2017 (schválený)

Finanční plán 2018 (návrh)

Finanční plán 2018 (schválený)

Finanční plán 2019 (návrh)

Finanční plán 2019 (schválený)

Finanční plán 2020 (schválený)

Finanční plán 2021

Finanční plán 2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 (návrh)

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 (schválený)

9. Žádost o informace

Poskytování informací podle čl. 8 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. Informace lze vyžádat faxem (567 584 960), popř. elektronickou poštou na e-mailové adrese sekretariat@zs-trest.cz nebo osobně na sekretariátu školy – J. Hory 1050/31, Třešť.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o poskytnutí informací a další podání doručené poštou přijímá na podatelně školy pracovnice Milada Bartušková. Po jejich zaevidování je neprodleně předá řediteli školy podle čl. 8 odst. 2. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolán k místně příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele školy a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

11. Opravné prostředky

Směrnice k vyřizování stížností

12. Formuláře

Žádost o uvolnění z výuky

Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o pokračování v dalším vzdělávání

13. popisy postupů – návody při řešení životních situací

E-bezpečnost (pro žáky)
E-bezpečnost (pro rodiče)

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, vyhláška č. 263/2006 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Vydané právní předpisy

Školní řád

Pravidla hodnocení a klasifikace jsou součástí školního řádu.

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Výroční zpráva – školní rok 2021/2022

Výroční zpráva – školní rok 2020/2021

Výroční zpráva – školní rok 2019/2020

Výroční zpráva – školní rok 2018/2019

Výroční zpráva – školní rok 2017/2018

Výroční zpráva – školní rok 2016/2017

Výroční zpráva – školní rok 2015/2016

Výroční zpráva – školní rok 2014/2015

Výroční zpráva – školní rok 2013/2014

 

Menu