Vážení rodiče, v pondělí 16. března došlo k uzavření základní školy a jejích součástí – školní družiny, domu dětí a mládeže a školní jídelny. Bohužel se nepotvrdily původní předpoklady o omezení provozu na dobu několika málo týdnů a v současné době je již zřejmé, že do konce června se standardní způsob výuky již nevrátí. Školy, včetně naší, do vzniklé situace spadly ze dne na den, aniž by se mohly na mimořádný stav jakýmkoli způsobem připravit. I přes počáteční problémy, zejména v navázání kontaktů se zákonnými zástupci žáků a samotnými žáky, se v rámci možností podařilo výuku online formou odstartovat. Samozřejmě neprobíhá vše ideálně, v některých případech chybí zodpovědnější přístup k plnění úkolů, ale to nepovažujeme za nic neobvyklého, protože podobné nedostatky jsou vykazované i v době prezenční výuky. V první fázi se učitelé společně s dětmi věnovali zejména opakování a procvičování již probraného učiva, především z hlavních předmětů. Na poslední mimořádné pedagogické radě se pedagogičtí pracovníci dohodli, že domácí vzdělávání bude rozšířeno i na ostatní předměty s výjimkou předmětů s převažujícím výchovným zaměřením a bude věnováno také probírání nového učiva. Každý vyučující má za úkol zodpovědně vybrat učivo, jehož výklad je možné provést online formou, zbytek neprobrané látky bude rozvolněn do následujícího období tak, aby nezvládnuté učivo bylo vysvětleno a procvičeno v následujícím školním roce. V žádném případě nemá škola v úmyslu přenášet svoje povinnosti na rodiče, ale je potřeba nastavit takový režim, abychom dokázali smysluplně využít čas, který nám dávají zbývající cca dva měsíce. Nic na tom zásadním způsobem nezmění ani plánovaný návrat dětí prvního stupně do školních lavic. V tuto chvíli stále není k dispozici metodický pokyn k zajištění činnosti ve školních skupinách, která by měla být spuštěna 25. května. V co nejkratší době po zveřejnění metodického pokynu uveřejníme informace na webových stránkách školy a budou rozeslány elektronickou poštou všem rodičům, jejichž dětí se budou týkat. S postupně se prodlužující dobou uzavření školy vyvstávají také provozní záležitosti, které musíme postupně řešit. Ve vztahu k žákům a jejich zákonným zástupcům jde zejména o vratky poměrných částek za neuskutečněné služby (školní družina, kroužky DDM, kroužek Věda nás baví …). Jakmile bude definitivně rozhodnuto o tom, že družina, kroužky DDM apod. již svoji činnost pro tento školní rok neobnoví, ihned vyrozumíme zúčastněné o způsobu vrácení peněz nebo případném variantním řešení.                     

V Třešti 22. 4. 2020

PaedDr. Václav Trnka – ředitel školy

 

 

Menu